Online

Pašreiz BMWPower skatās 112 viesi un 21 reģistrēti lietotāji.

Ienākt BMWPower

Lietotājvards:

Parole:

Atcerēties

Aizmirsi paroli?

Reģistrēties


V.I.P.- Very Important Person- BMW 745i

 • Raksta opcijas
 • Lasīt komentārus (17)
 • Drukāt
 • 02-08-2002

  NГ, daudzi nenosauks jauno BMW 7. sГriju par skaistu. Bet kБpГc tad tik grШti atraut no tБs skatienu? PГc garuma maПНna ir tikpat gara kБ Mercedes S-class, bet pie tБ ir platБka un augstБka. Masa- ne vairБk un ne mazБk kБ 2 tonnas. пis auto apbur ar savu jaudu un gabarНtiem┘ Bet es vГlreiz pБrliecinos, ka taisnНba bija BMW galvenajam dizainerim Krisam Benglam- pie jaunБ ⌠septНtБ■ izskata tik tieПБm nБksies pierast. Bet tas attiecas netikai uz Бrieni┘  Cik daudz laika jums vajag, lai tiktu skaidrНbБ ⌠kas un kБ■ ir salonБ automobНlim, ar kuru jШs pirms tam neesat braucis? MinШti? Stundu? GadНjumБ ar ⌠septiРsimto■ diez vai pietiks pat ar diennakti! Un tБpГc pirms tam, kБ palaist ЧurnБlistus uz visБm ХetrБm Romas debespusГm, bavБrieПi katru apgБdБja ar rokasgrБmatu. GrБmatiРu dabШju arН es, bet kopБ ar to- elektronisko aizdedzes atslГgu.  PБrvarot hidrocilindra pretestНbu, atveru platБs durvis. AtlaiЧu- un durvis paliek starppozНcijБ: fiksators strБdБ teicami. Un cik eleganti Пie ⌠vБrtiРi■ atkal aizveras. Tagad mГs esam viens pret vienu.

  Bet es jШtos ne savБ БdБ. Pat neskatoties uz to, ka pГdГjos gadus pats braucu ar BMW (320i E46 -Bimmer). Un tagad skaties un brНnies! AgrБkБs tradicionБlБs Хetru ciparnНcu kombinБcijas vietБ- divi ugunНgi oranЧi spidometra un tahometra apОi. To iekПienГ ir elektroniski displeji, uz kuriem tiek rБdНta operatНvБ informБcija (piemГram, navigБcijas sistГmas ⌠padomi■). ZemБk novietotas elektroniskas skalas, kas informГ par degvielas daudzumu bБkБ un paПreizГjo degvielas patГriРu, kБ arН ir indikators par automБtiskБs transmisijas darbНbas reЧНmu un adaptНvБs kruНzkontroles skala.  StШre arН ir citБda, pБrБk liela un tБda kБ neГrta: redzams, ka apПШts ar Бdu, bet rokas jШt cietu un nepatНkami grubuОainu materiБlu. Bet izliektБs ⌠manuБlБ■ transmisijas reЧНma pogas uzbБzНgi rГgojas pastБvНga stШres satvГriena vietБ- neГrti.

  Aiz stШres- Хetras Нsas sviras. AugПГjais pa labi- tas ir 6-pakБpju automБtiskБs БtrumkБrbas (pirmБs pasaulГ!) selektors. Tam ir Хetras pozНcijas: P, N, D un R. ApakПГjБ labГjБ svira atbild par logu tНrНtБjiem un lukturu mazgБtБjiem, kreisais augПГjais regulГ gaismas, bet kreisais apakПГjais- kruНzkontroli.  PБrpildНtБs centrБlБs konsoles vietБ- Пaurs panelis. пeit viss ir skaidrs: Хetri grozБmi kloМi dalНtБs (priekП sГdoПajiem pa kreisi un pa labi) klimata kontroles vadНbai un ⌠operatНvБs■ pogas (avБrijas signalizБcija, aizmugurГjБ stikla apsilde un priekПГjБ appШte, recirkulБcijas reЧНma ieslГgПana). Ar visБm pБrГjБm funkcijБm rНkojas ar uz centrБlБ elkoРbalsta novietoto kontrolleri iDrive (izrunБ ⌠ai-draiv■), bet informБcija tiek novadНta uz krБsaino borta kompjШtera displeju.

  Kontrolleris- tas ir cilindrisks kloМis, uz kuru var uzspiest, kБ arН grozНt un noliekt uz priekПu un atpakaО, pa labi un pa kreisi un vГl- pa diagonБlГm. Noliecot kontrolleri, vadНtБjs var izvГlГties vienu no astoРБm funkciju zonБm. PiemГram, pabНdot pa kreisi (⌠uz Rietumiem■), var Мerties pie ventilБcijas sistГmas konfigurГПanas. Bet pБrbНdot ⌠uz ZiemeОaustrumiem■, vadНtБjs piekОШst marПrutu kompjШteram. PГc tam grozot kontrolleri ap savu asi, tiek izvГlГta interesГjoПБ zona, bet nospieЧot uz kontrolleri- tiek akceptГta konkrГta funkcija vai tБs izmaiРa.  RНkoties ar kontrolleri ir viegli, jБ, un displejs ir novietots ГrtБ vietБ- pietiek, nepagrieЧot galvu, uzmest Нsu skatienu. Bet tik un tБ- nepierasti. VairБk vai mazБk Бtri darboties ar ⌠ai-draivu■ es pieПБvos tikai otrajБ dienБ, jБ, un arН tad tikai regulГt paПas svarНgБkБs sistГmas┘  SГdekОu elektroniskБ regulГПana ir tБda, ka var sajukt prБtБ: noliecБs visa atzveltne un tБs augПГjБ daОa, atseviПМi regulГjams jostas vietas uzstБdНjums un muguras vidГjБs daОas atbalsts, mainБms arН ⌠satvГruma platums■ sБnu balstiem, galvas balsti arН ir pieslГgti elektrНbai, ir masБЧa (!), ventilБcija, apsilde┘ Bet man tas viss nebija vajadzНgs: es iekБrtojos kaut kБ uzreiz, burtiski ⌠rШpnНcas uzstБdНjums■- kБ reizi priekП manis. нsБk sakot, krГsli ar tБdiem ⌠navarotiem■ (versija Comfort) ir uzstБdБmi par papildus samaksu, bet standarta aprНkojumБ ietilpst pieticНgБki krГsli- arН Бdas, bet bez masБЧas un atseviПМas augПГjБs atzveltnes daОas regulГПanas.  Ievietoju atslГgu speciБlБ ligzdБ pa labi no stШres un nospieЧu uz Start/Stop pogas. DzinГjs par sevi noziРoja tikai ar vieglu noburkПМГПanos kaut kur tur tБlu- zem garБ motora pБrsega. VibrБcijas? Die▓s pas▓!

  Lai pБrslГgtu transmisiju reЧНmБ ⌠D■, selektoru vajag pavilkt uz sevi un pБrbНdНt uz leju. (Kam te ir ⌠divdesmit pirmБ■ Volga? Laiks nБk atpakaО!) PanelН iedegas burts ⌠D■, bet svira atgrieЧas izejas pozНcijБ. AtpakaОgaita- sviru uz sevi un augПu. Parking reЧНms aktivizГjas ar galГjo pogu uz sviras. It kБ arН Пeit viss ir vienkБrПi. Bet cik reizes es kОШdas pГc pavilku uz sevi nevis augПГjo, bet apakПГjo sviru, bagБtНgi apПОБcot ar putojoПu vircu absolШti tНro priekПГjo vГjstiklu! Bet cik reizes, vГloties izmainНt transmisijas reЧНmu, es МГros pie iDrive super-pogas!  Tuvojoties centram, milzНgie un garie Romas prospekti savijas ar Пauru ieliРu tНmekli. GluЧi kБ MaskavБ! CeОa horizontБlais apzНmГjums- ar pБrtraukumiem. Pilns ar БrprБtНgiem Fiatiem. TrakomБja! RunБ, ka vietГjie autovadНtБji nav tБlu no tБ, lai ⌠noПМШrГtu■ kaut vienu nekaunНgu braucГju uz motorollera, kas iespraucas vienmГr un visur. Man ir cits uzdevums. Vajag pavizinБties pa Romu ar piecmetrНgu maПНnu, izvairoties no cieПiem kontaktiem ar citiem satiksmes dalНbniekiem, bet pie viena arН no vietГjБs policijas.  Motora pБrsega gals ir kaut kur tБlu, bet es lieliski izjШtu gabarНtus. ManevrГtspГja Пim automobНlim ir lieliska. Tiesa, stШri vajag griezt ar Оoti lieliem leРМiem, bet toties tБ ir viegla- pilsГtБ tas tieПi ir labi. IepatikБs funkcija Automatic Hold hidrauliskajai stБvbremzei. ApstБПanБs laikБ (piemГram, pie luksofora) var atlaist bremzes pedБli- un hidrauliskБ ⌠rokasbremze■ automБtiski turГs jШsu automaПНnu lНdz brНdim, kad vadНtБjs atkal nospiedНs uz akseleratora pedБОa. Bet pie parkoПanБs Automatic Hold sniedz lБХa pakalpojumu. Lai izkustinБtu nofiksГtu automobНli, vajag jШtami piespiest akseleratoru, kБ rezultБtБ maПНna palecas uz priekПu (vai atpakaО) straujБk kБ parasti. ApgrieЧoties ПaurБ ieliРБ, es tБ gandrНz samurcНju vecu Alfu. DomБju, ka pie parkoПanБs Automatic Hold labБk atslГgt (to var aktivizГt ar iDrive kontrolleri). TБ paПa iemesla dГО nevajadzГtu izmantot Automatic Hold cieПБ satiksmes burzmБ- skaties, ka tikai ⌠neuzlec■ priekПБ braucoПajai maПНnai.  Toties jaunais ⌠parktroniks■- gatavais brНnums! TiklНdz ieslГdz atpakaОgaitu, uz displeja parБdБs krБsains attГls: skats uz automaПНnu no augПas un ⌠brНvБs■ zonas priekПБ un aizmugurГ. Tuvojoties kБdam ПМГrslim, ПН zona ⌠saПaurinБs■, uzskatБmi parБdot, cik drНz un kБdБ vietБ var notikt kontakts.

  V8 4,4 motoram ar mainНgu fБzu ieplШdes un izplШdes vБrstu sistГmu Bi-VANOS, ar nepБrtrauktu vБrstu pacГluma regulГПanas sistГmu Valvetronic un ar nepБrtrauktu ieplШdes trakta garuma maiРas sistГmu Пodien lНdzНga nav: maksimБlБ jauda- 333 Zs (Mersedesa S430 dzinГjs attНsta 279 Zs), bet maksimБlais griezes moments- 450 Nm (S430 motoram- 400 Nm).  IepriekПГjo ⌠septНto■ varГja sastapt arН ar mehБnisko pБrnesumu kБrbu, bet tagad pieejams tikai ⌠automБts■- pirmБ pasaulГ 6-pakБpju hidromehБniskБ transmisija!

  IeskrГjiens notiek Оoti strauji, bet reizГ arН vienmГrНgi, kas pilnНgi atbilst ПНs automaПНnas imidЧam. ⌠SeptНtais■ Оauj izjust neparastu dzinГja jaudu, bet nebiedГ ar strauju Бtruma uzРemПanu un nelieliem grШdieniem pie pБrnesumu pБrslГgПanБs. Bet tik un tБ БtrumkБrba nedomБ tik Бtri, cik gribГtos. Bet┘ Kur Пeit ir poga, kas regulГ transmisijas reЧНmus? Uz stШres. Viens pieskБriens- un ⌠automБts■ pБriet Sport reЧНmБ. Pavisam cita lieta! Tagad pБrnesumi pБrslГdzas БtrБk un pie daudz lielБkiem apgriezieniem, bet ⌠nometot gБzi■ kБrba nesteidzas ar pБrslГgПanos uz augstБku pБrnesumu- ja nu vadНtБjs atkal gribГs ieskrieties? Bet pat sporta reЧНmБ ПН БtrumkБrba nestrБdБ tik precНzi un operatНvi kБ, piemГram, tas ⌠automБts■, kas ir uzstБdНts iekП BMW 330xi.  VarbШt ir vajadzНgas daudz skaidrБkas pavГles? VГlreiz nospieЧu pogu, kas izmaina transmisijas reЧНmu- un uz displeja parБdБs simbols ⌠M3■. Tas nozНmГ, ka ieslГgts manuБlais reЧНms, treПais pБrnesums. PedБli grНdБ! Un- bБc!- БtrumkБrba pБrlec otrБ pБrnesumБ. Atkal ⌠automБtika■? IeskrГjiens, tahometra bultiРa atrodas pie atzНmes ⌠6500■, un БtrumkБrba pati pБrslГdzas nБkamajБ pБrnesumБ! NГ, bavБrieПi, tБ ir ПmaukПanБs: manuБlais reЧНms tikai paplaПina katra pБrnesuma diapazonu, bet neОauj pilnНbБ apiet ⌠automБtu■. Bet, ja atОautu? Tik un tБ НpaПu kaifu es neМertu. TБpГc, ka manuБlajБ reЧНmБ Бtrumu pБrslГgПanai kalpo divas neГrtas pogas uz stШres: divas stШres priekПpusГ (⌠+■) un divas- aizmugurГ (⌠-⌠). ⌠PriekПГjБs■ un ⌠aizmugurГjБs■ pogas ir tik Оoti atdalНtas viena no otras, ka brНvi rНkoties ar tБm spГs tikai tas, kuram vienmГr pirksti ir izplesti (krievu tekstБ: ⌠po ЧizРi paОci v veerom■ :-] -Bimmer). KБpГc Пo pogu vietБ nevarГja izmantot daudz ГrtБkus taustiРus- kБ iekП BMW M3?  Uz autobБРa astoРcilindrНgais ⌠septНtais■ ir spГjНgs uz daudz ko. Spidometra bultiРa Оoti Бtri nostБjas pretН 250 km/h atzНmei, pГc kБ maigi nostrБdБ ierobeЧotБjs. ItБlijas autobБРi nav tik gludi kБ VБcijБ- ir gan ielБpi, gan plaisas asfaltБ. Uz lieliem viОРiem ⌠septНtais■ lГni noПШpojas, burtiski nopШПas. Bet, kad Бtrums pБrsniedz 150-170 km/h, automobНlis sБk nedaudz staigБt pa nelНdzenumiem, paplaПinot dinamisko koridoru. TБ kБ stШre ir nedaudz pa ⌠vieglu■, vadНtБjs ir spiests stingrБk satvert stШri, it seviПМi izbraucot virБЧas. Tiesa, pret Пo vieglo ⌠izlaidНbu■ ir pretlНdzeklis- piekares sportiskais reЧНms, kuru var aktivizГt caur iDrive kontrolleri. Neskatoties uz to, ka ⌠pacietinБs■ amortizatoru darbНba, pieaug arН spГks uz stШri. Starp citu, katru reizi iedarbinot automaПНnu, elektronika automБtiski piekari uzstБda komforta reЧНmБ. IeskrГju uz mirklНti veikalБ- un atkal pБrslГdzu uz sporta reЧНmu.  Bet kБ automaПНna iet lНkumБ! DШjiРa! Nedaudz pretojoties virБЧas ieejБ, tБ Оoti pБrliecinoПi ⌠zНmГ■ loku. PlatБs 17-collu Michelin Pilot riepas ar stindzinoПu krampi ieМeras asfaltБ. Un tikai tad, kad vadНtБja vestibulБrais aparБts (kaut kas medicНnisks :-] -Bimmer) teju teju fiksГ manБmu, gandrНz bНstamu sБnslНdi, spГlГ iesaistБs jaunБs paaudzes stabilizБcijas sistГma DSC III. AugstБkБ klase!

  Preses konferencГ vadoПie inЧenieri nosvГrti runБja par to, cik svarНgi bija izdabБt potenciБlajiem pircГjiem. Bet visvairБk Пo pircГju- aiz okeБna, ZiemeОamerikБ. Tur ir savas kaislНbas, savas prioritБtes. LШk, kБpГc, piemГram, tika nolemts izmantot nevis taustiРu (kБ iekП BMW M3 SMG II), bet gan podziРu sekvenciБlБs БtrumkБrbas vadНbu- it kБ podziРas labБk iederas ПajБ greznajБ salonБ. LШk, kБpГc pat manuБlajБ reЧНmБ ⌠automБts■ pats pБrslГdzas uz augПu un uz leju- ⌠tradicionБlie■ pircГji ir pieraduПi tieПi pie tБdas transmisijas ⌠domБПanas loЛikas■. Un stШri uztaisНja vieglu tieПi tБ paПa iemesla dГО- lai pБrБk nenogurdinБtu amerikБРu autovadНtБju┘ JГziР, viss tas ir pБrdomБts, sabalansГts un tШkstoПiem reiЧu pБrbaudНts.  PircГji patieПБm saРems to, ko gaidНja no ⌠septНtБ■ BMW,- grezns, jaudНgs automobНlis, kas sevН veiksmНgi apvieno solНda sedana komfortu un lieliskas dinamiskБs НpaПНbas. Nav apdalНti arН tie, kam labБk patНk sГdГt aizmugurГ. Vietas kБjБm Пeit ir vairБk nekБ iepriekПГjБ modelН. Virs galvas- brНvНba. SГdekОi- visБdos veidos regulГjami. IndividuБlБ klimata kontrole, ledusskapis aiz elkoРu balsta, pat aizmugurГjo durvju aizkariРi ir apgБdБti ar elektrНbu┘  Vai jaunais ⌠septНtais■ ir labБks par Mercedes S-klasi? PagaidБm es neesmu gatavs atbildГt. PirmkБrt, mГs braucБm ar automaПНnБm no pirmБs, ⌠izstrБdes■ partijas. KБ vienmГr, tБdos automobНОos allaЧ mГdz bШt kБdas nepilnНbas. PiemГram, manai automaПНnai nevarГja atslГgt dinamiskБs stabilizБcijas sistГmu DSC, kaut arН es sekoju visБm paredzГtajБm instrukcijБm. Bet mana kolГЛa automaПНnai degvielas ⌠datХiks■ ziРoja, ka bБka teju teju kОШs sausa, kaut arН bБkБ benzНns bija lНdz lШpai. IespГjams, ka atbildei uz Пo svГto jautБjumu, ar manu НslaicНgo iepazНПanos ar ⌠septНto■ ir nepietiekami.

  BMW 745i bБzes komplektБcijБ maksБ $102▓700 (S. PГterburgБ Нsi pГc BMW E65 prezentБcijas -Bimmer), bet par pieticНgБko BMW 735i prasa $87▓500. DБrgi? Un kБ vГl! Bet tagad dНlerus neuztrauc potenciБlo pircГju meklГПana, bet gan tas, kБ dabШt pГc iespГjas vairБk automaПНnu: uz ⌠septНtajiem■ stБv garБ rindБ.

  Maksims Kadakovs, ⌠Avto Revju■ speciБlists
  autoreview.ru
  Tulkoja Bimmer


  Tikai reģistrēti lietotāji drīkst pievienot komentārus


  Reģistrēties

  www.Rezervesdalas24.lv

  www.siguldaadventures.com

  www.bungee.lv